Cereno Scientific half-year report 2017 (in Swedish)

1 October, 2017

Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB avger härmed rapport för första halvåret 2017.

Sammanfattning av det första halvåret 2017

Sex månader (2017-01-01 – 2017-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 857 958 SEK (-3 982 904 SEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,17 SEK (-0,36 SEK) före utspädning och -0,16 SEK
  (-0,35 SEK) efter utspädning.
 • Soliditeten uppgick till 91,9 % (89,4 %).

Tre månader (2017-04-01 – 2017-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 118 555 SEK (-3 292 968 SEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,10 SEK (-0,30 SEK) före utspädning och -0,10 SEK
  (-0,29 SEK) efter utspädning.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 10 990 500 aktier per 2017-06-30.
Med ”Bolaget” eller ”Cereno Scientific” avses Cereno Scientific AB med organisationsnummer 556890-4071.

Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2017.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017

 • Den 7 april meddelade Cereno Scientific om positiva framsteg för formuleringsarbete med bolagets läke­medelskandidat CS1 – i samarbete med Galenica. Cereno Scientific har beslutat att utöka sitt samarbete med Galenica med målet att leverera den specifika CS1 formuleringen till klinisk utvärdering med start Q3 2017.
 • Den 10 april meddelade Cereno Scientific utnämningen av Professor Michael Woltz – en erkänd expert inom trombosfälten – som Senior Advisor R&D.
 • Den 24 april meddelade Cereno Scientific och CTC Clinical Trial Consultants AB att de har tecknat ett sam­arbetsavtal för genomförandet av en klinisk studie med Cereno Scientifics läkemedelskandidat CS1.
 • Den 2 juni meddelade Cereno Scientific om ett beviljat bidrag på 700 000 SEK av VINNOVA, Sveriges innovationsmyndighet, inom utlysningen ”Swelife och MedTech4Health – Projekt för bättre hälsa.”
 • Den 21 juni höll Cereno Scientific årsstämma. Stämman beslutade bland annat att bemyndiga styrelsen att besluta om genomförande av företrädesemission. Kommuniké från årsstämman finns att tillgå på bolagets hemsida; cerenoscientific.se.
 • Den 22 juni meddelade Cereno Scientific ytterligare ett beviljat bidrag om 700 000 SEK – denna gång av Västra Götalandsregionen (VGR).

Händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

VD Sten R. Sörensen kommenterar

Efter en framgångsrik vår för Cereno Scientific kan jag med glädje konstatera att vi har lyckats med det som vi har föresatt oss. Vi har genomfört arbetet väl och i ett högt tempo och går framåt stärkta i vår övertygelse om att Cereno Scientific kommer att kunna påverka före­komsten av blodpropp, den globalt dominerande dödsorsaken. Det är ett problem som är växande och ett område där det finns ett stort medicinskt behov av bättre preventiva läkemedel.

Trots aktiv behandling är återfallsfrekvensen hög. En av fem patienter (20%) återfaller med en ny stroke eller hjärtinfarkt inom 5 år. De nuva­rande terapierna med så kallade koagulationshämmare är förknippa­de med allvarliga blödningsrisker. Det finns därför en efterfrågan på mark­naden efter läkemedel som kan erbjuda en effektiv prevention mot blodproppar utan att de också medför ökad blödningsrisk. Vår vision är att utveckla läkemedel som kan fylla detta behov.

Under första halvåret av 2017 – efter att positiva studiedata hade publicerats i Journal of Thrombosis and Haemo­stasis 2016 som visade trombosskyddande effekt och det utan att medföra ökad blödningsbenägenhet med den aktiva substansen i vår läkemedelskandidat CS1 – har vi växlat upp vårt arbete med förberedelser inför en klinisk studie med CS1 i 2017.

Under det andra kvartalet nådde vi positiva framsteg i formuleringsarbetet med CS1, som utförs i samarbete med Galenica. Vi utnämnde Professor Mikael Wolzt som Senior Advisor R&D. Vi kunde även meddela att vi teck­nat ett samarbetsavtal med CTC Clinical Trial Consul­tants för genomförandet av en klinisk studie med CS1 med planerad start i Q3, 2017. I maj månad fick vi också positiva besked på vår ansökan till Swelife med totalt 1,4 miljoner SEK i bidrag om 700 000 SEK vardera från Vinnova och Västra Götalandsregionen (VGR) som stöd till vår forskning för att utveckla vår läkemedels­kandidat CS1.

Det finns ännu inga läkemedel som kan stimulera det kropps­egna försvaret mot blodproppar. Ett sådant läkemedel skulle vara ett helt nytt alternativ till skyddande behandling mot blodpropp utan de risker för allvarliga blöd­ningar som idag finns. Framgångsrikt utvecklat skulle därför Cereno Scientifics nya läke­medelskandidat CS1 kunna få ett globalt genom­slag som förebyggande blod­proppsbehandling med positiva effek­ter för hälsa och ekonomi.

Jag hoppas att Ni delar vår entusiasm över de positiva framsteg som vi har uppnått hittills och att Ni kommer att fortsätta att följa Cereno Scientific när vi går vidare i vår vision att hitta en ny lösning för bättre behandling mot den globalt dominerande dödsorsaken.

Göteborg, den 23 augusti 2017
Sten R. Sörensen,

VD, Cereno Scientific AB

Läs hela Cereno Scientific halvårsrapport 2017 här (PDF)